Lech Wa³êsa

Warszawa, 21.11.2011. B. prezydent Lech Wa³êsa (C) ods³oni³ pomnik 40. prezydenta USA Ronalda Reagana, 21 bm. w Warszawie. Pomnik stan¹³ przy sto³ecznych al. Ujazdowskich, na przeciwko ambasady Stanów Zjednoczonych. (ah/kru) PAP/Andrzej Hrechorowicz ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Wa³êsa przy pomniku Reagana: uda³o siê zakoñczyæ wielkie podzia³y***

Comments